Home » Historie bijeenkomsten

Historie bijeenkomsten

8 februari 2020 – Van St. Petersburg naar Winterswijk, lezing door Daria Kasimanova

Daria Kasimanova woont sinds begin 2012 in Winterswijk met haar Nederlandse man en hun meertalige kind.
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst bij Sociëteit Winterswijk vertelde Daria hoe zij erin geslaagd is om hier volledig te integreren. ‘Het begint allemaal met een goede beheersing van de Nederlandse taal’, aldus Daria. ‘Dankzij mijn ervaring met het leren van talen en mijn natuurlijke taalgevoel, maar ook door veel te oefenen en door creatieve leermanieren te bedenken, heb ik mijn kennis van het Nederlands in 1,5 jaar tijd van nul tot niveau B2 gebracht; dat betekent dat je de taal voldoende beheerst om bijvoorbeeld een studie op HBO- of WO-niveau te volgen. Ik werk continu aan het verbeteren van mijn Nederlands, dat op dit moment op niveau C1 is.’
Daria is in 2003 afgestudeerd aan de Staatsuniversiteit van Sint Petersburg, met als specialisatie Finse taal- en letterkunde. Ze spreekt – naast haar moedertaal Russisch – vloeiend Fins, Engels en Nederlands, en studeerde Spaans, Zweeds en Ests. Zij werkt als vertaalster en noemde haar bedrijf ‘Kielinero’, het Finse woord dat zoiets als ‘taalgek’ betekent.
In de lezing haalde Daria leuke voorbeelden aan van de cultuur- en mentaliteitsverschillen die zij heeft ervaren. Ook vertelde zij welke struikelblokken zij tegenkwam bij het leren van de Nederlandse taal, en wat zij de mooiste en moeilijkste aspecten van het Nederlands vindt.

11 januari 2020 – Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, lezing door Arie Schoemaker

Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk vierde in 2019 haar 25-jarig jubileum. In zijn presentatie ging Arie Schoemaker in op het ontstaan van de stichting, de deelnemende partijen en samenwerkingsverbanden, de relatie met Nationaal Landschap Winterswijk en de taken en projecten waar WCL Winterswijk zich mee bezighoudt. Een (actueel) voorbeeld van de taken is het geven van advies aan overheden over de stikstofproblematiek. Tijdens de presentatie werden korte filmpjes vertoond.
“Stichting WCL Winterswijk stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan te formuleren en uit te voeren beleid voor behoud, herstel en ontwikkeling van het buitengebied van Winterswijk. Daarbij wordt uitgegaan van een integrale benadering van vijf thema’s: leefbaarheid, land- en tuinbouw, natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.”
De stichting heeft honderden projecten uitgevoerd in het buitengebied van Winterswijk.

14 december 2019 – in memoriam en jaarafsluiting met Jazzy Women

Op 8 december 2019 overleed onze voorzitter, Peter Tolsma. Op zijn uitdrukkelijke verzoek ging de bijeenkomst op 14 december door.

Na een kort in memoriam door het bestuur las schoonzus Rianne de woorden voor die Peter kortgeleden had opgeschreven voor onze Sociëteit. Vervolgens hebben wij het glas op Peter geheven. Peter zal zeer gemist worden!

In het tweede deel van de bijeenkomst verzorgde het koor Jazzy Women een geslaagd optreden.

Het voelde ‘dubbel’, maar al met al is het een bijeenkomst geheel in de geest van Peter geworden, met een gevoel van grote saamhorigheid.

Over Jazzy Women
Jazzy Women is een Winterswijks vrouwenkoor, opgericht in 1990. Het koor bestaat uit 22 vrouwen die in 4 stemgroepen zingen: sopraan, 2e sopraan, mezzo en alt, en uiteraard zingen ze uit het hoofd.
Het repertoire van Jazzy Women is heel breed te noemen. Jazz- en swingstandards, pop, Latin, a capella en close harmony, van herkenbaar tot verrassend.

9 november 2019 – Vogelgeneeskunde, lezing door Tony Oranje

Tony Oranje (1962) is al zijn hele leven een groot vogelliefhebber. Hij studeerde in 1989 af als dierenarts voor landbouwhuisdieren, maar specialiseerde zich gaandeweg steeds meer in vogels. Hij wordt internationaal erkend als groot deskundige op dit gebied.
Tony vertelde met enthousiasme over zijn werk. Naast de behandeling van zieke vogels bestaat dat ook uit het zelf maken van medicijnen voor deze (en andere) dieren. In zijn eigen farmaceutische bedrijf heeft hij bijvoorbeeld een middel tegen schimmelinfecties ontwikkeld, wat een wereldprimeur was.
Tony heeft inmiddels de dierenartsenpraktijk verkocht, maar behandelt nog wel vogels van (soms bijzondere) klanten. Zo heeft hij eens een roofvogel in zijn praktijk gehad, die door een Europees vorstenhuis voor de jacht werd gebruikt.

12 oktober 2019 – De kracht van de kwaliteitscirkel, lezing door Pieter Sloot

Medelid Pieter Sloot hield op zaterdag 12 oktober 2019 een lezing over kwaliteitszorg in het ziekenhuis.
Het belangrijkste kwaliteitsinstrument is de ‘kwaliteitscirkel’ van Edward Deming. Om de kwaliteit gestructureerd aan te pakken en te borgen, ondergaat elke verbeteractie de volgende fasen:
1. ‘Plan’ fase: na het initiatief worden de doelstellingen SMART geformuleerd en wordt een plan voor verbetering van werkzaamheden opgesteld;
2. ‘Do’ fase: het uitvoeren van de verbeteringen;
3.’ Check/Study’ fase: het meten en analyseren van de ingevoerde verbetermaatregelen en het vergelijken daarvan met de oude situaties;
4. ‘Act’ fase: het zo nodig aanpassen van de werkwijze.
Aan de hand van een aantal voorbeelden werd duidelijk gemaakt hoe deze methode helpt bij het vergroten van de kwaliteit van de zorg.
Pieter heeft na zijn studie kwaliteitsmanagement onder meer gewerkt voor het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. Daar was hij tot oktober 2018 coördinator kwaliteit en veiligheid, rapporterend aan de raad van bestuur en het management. Op dit moment is Pieter voorzitter van STIP, Stichting Trainingen Infectie Preventie. STIP verzorgt trainingen die zorgprofessionals in onder meer verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen helpen om infecties te voorkomen. Pieter is bij deze opleidingsorganisatie ook docent en hij coördineert trainingen en symposia.
Naast deze werkzaamheden is Pieter gastheer in zijn B&B de Veerpoort in Doesburg.

14 september 2019 – Moderne biotechnologie, lezing door Johan Harbers

De ontwikkelingen op het gebied van moderne biotechnologie zijn niet meer tegen te houden. Onder biotechnologie verstaan we het gebruik van (delen van) levende organismen voor het maken van voedings- of gezondheidsproducten, of voor toepassing op het gebied van economische diensten en doeleinden.

Goede voorbeelden zijn al tientallen jaren de productie van
• antibiotica zoals ampicilline, met het gebruik van schimmels;
• en de productie van insuline met behulp van bacteriën voor diabetespatiënten.

De enorme snelheid waarmee kennis en begrip van het erfelijk materiaal van levende organismen (mens, dier, plant, bacteriën, virussen etc.) toenemen, en de daaruit voortvloeiende mogelijkheden voor de gezondheidszorg, voedselvoorziening en het forensisch onderzoek zijn ongekend en revolutionair. Maar kunnen wij er gecontroleerd en verstandig mee omgaan? Denk aan de berichten in november 2018 uit China: de eerste genetisch gemodificeerde baby (‘design baby’)! De Chinese overheid stimuleert onderzoeken die tot dergelijke resultaten leiden; op vele andere plekken op de aardbol zijn dit soort ontwikkelingen uit den boze. Maar dat was niet anders in 1996, toen er sprake was van het eerste zoogdier dat werd gekloond: schaap Dolly…

Johan Harbers besprak controversiële onderwerpen, zoals gentherapie versus gendoping, het genetisch paspoort en therapeutisch klonen versus reproductief klonen.
Critici en tegenstanders plakken consequent de term ‘genetische manipulatie’ aan dit onderwerp en dat roept meteen een negatieve associatie op. Sinds begin jaren ’90 is er een hevige discussie tussen voor- en tegenstanders, met als hoofdpunten de risico’s voor gezondheid en milieu. Fervent tegenstander is bijvoorbeeld prins Charles van het Verenigd Koninkrijk, en sterk voorstander is Jimmy Carter, oud-president van de Verenigde Staten. Zelfs het Vaticaan is voorstander, maar is wel tegen klonen en het sleutelen aan menselijk DNA.

Een voorwaarde voor verdere ontwikkelingen in de biotechnologie is het winnen van het vertrouwen van het publiek. Betrouwbare voorlichting en voortdurende communicatie moeten de angst wegnemen. Ook moet worden opgebokst tegen barricades die religies en ook maatschappelijke organisaties opwerpen.

Met deze lezing lichtte Johan een tip van de sluier op voor hen die onbekend zijn met dit zich zeer snel ontwikkelende vakgebied van de ‘moderne’ biotechnologie; hij hoopt de kijk hierop evenwichtiger te kunnen maken. Alles wat nieuw en onbekend is, hoeft niet per definitie slecht te zijn; zeker niet bij moderne revolutionaire technieken. Maar dat er duidelijke afspraken en regels moeten worden opgesteld is iets dat het vertrouwen van iedereen nodig heeft.

8 juni 2019 – Uit het leven van een kolenboer, lezing door Jan Bollen

Energievoorziening is van alle tijden; de moeizame winning ervan, de risico’s en de milieuvervuiling.

Jan Bollen vertelde (m.m.v. Arjan Ligtenbarg) aan de hand van een Powerpoint-presentatie over de aspecten van het werk van een kolenboer: de aankomst van de met kolen gevulde spoorwagens op het station, het leegscheppen, het afwegen en de aflevering van de kolen bij de klanten.

In de 19e eeuw bezat Nederland nog slechts 2% bos; er werd veel te weinig nieuw aangeplant. Hout diende – naast turf – als brandstof. Het was de hoogste tijd om het bestand aan hout en daarmee het milieu ingrijpend te verbeteren. Daarom werd het gebruik van steenkool sterk aangeraden; dit kon immers in mijnen worden gewonnen zonder (schaars) hout op te offeren. Gaandeweg de 20e eeuw kregen naast kolen steeds vaker olie en gas de voorkeur, vanwege de schonere verbranding en de toepassing in auto’s. Het milieu werd nu alsnog een probleem, maar ook de afhankelijkheid van de olielanden.

11 mei 2019 – Liberation Route, lezing door Jurriaan de Mol

Jurriaan de Mol is initiatiefnemer van het tot leven brengen van de verhalen van de Liberation Route, en sinds 2001 voorzitter van de Stichting Liberation Route Europe.

De Liberation Route Europe is een steeds uitbreidende internationale herdenkingsroute die mijlpalen uit de moderne Europese geschiedenis met elkaar verbindt. De route vormt een schakel tussen de belangrijkste regio’s tijdens de opmars van de geallieerden.

Bij Sociëteit Winterswijk vertelde Jurriaan over de route die de westelijke geallieerden namen tijdens de laatste twaalf maanden van de Tweede Wereldoorlog: vanuit Engeland, Normandië (D-Day), via Parijs, Bastogne, Brussel, Eindhoven, Nijmegen en Arnhem naar Berlijn, om daar op 8 mei 1945 de capitulatie mee te maken van Nazi-Duitsland.

In de route staan persoonlijke verhalen van burgers, onderduikers, vluchtelingen en soldaten centraal. Terugkerende vragen zijn: waardoor verloor Europa zijn vrijheid in 1939, wat hebben de mensen moeten doormaken om de vrijheid terug te krijgen en … wat doen we nu in 2019 om onze vrijheid te bewaken? Zie ook: www.liberationroute.com en www.europeremembers.com.

13 april 2019 – De vlucht van een 12-jarige Joodse jongen uit Rusland, lezing door Hugo Doeleman

Sociëteitslid Hugo Doeleman begon op 13-jarige leeftijd met het uitzoeken van zijn stamboom. Wat begon met een ‘boom’ op één vel A3, groeide in ruim zestig jaar uit tot een familiearchief met meer dan 200 archiefdozen.

Op zaterdag 13 april deed Hugo één facet uit zijn onderzoek uit de doeken. Hij ontdekte dat zijn overgrootvader in 1895 een aangrijpend kinderboekje had geschreven. Hugo’s zoektocht naar dit boekje was een lange weg. Uiteindelijk heeft hij dit boekje gevonden. Het gaat over de vlucht van een Joodse jongen van 12 jaar uit Wit-Rusland naar Amerika. Die jongen was Jozef Efronski, die zijn verhaal uit de tijd van de Russische Jodenvervolging aan boord van ss Rotterdam op weg naar Amerika vertelde aan de zoon van de schrijver. Bijzonder is, dat deze jongen de weg van Wit-Rusland naar Rotterdam bijna helemaal gelopen heeft.

Hugo en zijn vrouw Trudy hebben in 2018 een groot deel afgelegd van de reis zoals Jozef Efronski die heeft gemaakt (al gingen zij niet te voet).
In deze presentatie vertelde Hugo over enkele avonturen van Jozef.

Het boekje is door Hugo hertaald en in een beperkte oplage opnieuw uitgegeven door de stichting Familiearchief Doeleman.

9 maart 2019 – Noord-Korea, lezing door Dick Leurdijk

Op zaterdag 9 maart 2019 gaf Dick Leurdijk, oud-Winterswijker, een lezing over een actueel internationaal vraagstuk: het Noord-Koreaanse nucleaire programma.  Dick is oud-onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ in Den Haag.
Eind 2017 zag het er naar uit dat de wereld aan de vooravond stond van een grootschalig nucleair conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Met de Olympische Winterspelen van begin 2018 als breekijzer hebben Noord-Korea, Zuid-Korea en de Verenigde Staten inmiddels een diplomatiek offensief ingezet om zo’n nucleaire catastrofe te voorkomen, met als inzet de ‘de-nuclearisatie’ van Noord-Korea en de hereniging van het Koreaanse schiereiland. Eind februari 2019 was er een tweede topontmoeting tussen Kim Jung-un en Trump. Waar staan we nu? Die vraag kwam aan de orde tijdens de lezing door Dick Leurdijk. In zijn 25 jaar bij Clingendael heeft hij veelvuldig internationale conflicten becommentarieerd op radio en tv, en er uitvoerig over gepubliceerd in binnen- en buitenland.