Home » Historie bijeenkomsten (Page 3)

Category Archives: Historie bijeenkomsten

10 maart 2018 – Feel Good Project/Beatrixpark, lezing door Nanny van de Laar

Nanny van de Laar is verbinder/adviseur en is ruim 15 jaar als Make up Artist werkzaam geweest. Zij heeft een enorm netwerk met contacten in de media, het bedrijfsleven en de medische wereld. Als SFX grimeur kan zij mensen met bijvoorbeeld brandwonden of wijnvlekken in hun gezicht weer een mooie aanblik geven. Nanny heeft ook make-overs gedaan voor Pink Ribbon. Haar filosofie is dat het eindresultaat van haar werk mensen weer zelfvertrouwen geeft. Dat kan helpen bij het herstel na een ernstige ziekte.
‘Ieder mens is mooi, ook al is men anders.’

Nanny heeft op jonge leeftijd met ernstige ziekte te maken gehad, zowel persoonlijk als in haar naaste familie. Het heeft haar geleerd hoe belangrijk het is om juist na ernstige ziekte te leven vanuit een gezond zelfbeeld.

Toen Nanny hoorde van de plannen van prof. H.E. (Riek) Bakker voor de ontwikkeling van het Beatrix Gezondheidspark in Winterswijk, nam zij het initiatief tot het Feel Good Project.

Het Gezondheidspark brengt reguliere en complementaire zorg bijeen. Het omvat het Streekziekenhuis Koningin Beatrix voor de acute, complexe en chronische zorg in de regio; een medisch bedrijventerrein waar vooral paramedische voorzieningen zijn gevestigd; en het Arrisveld waar vier groene landschapskamers worden ingericht met plaats voor bijzondere nieuwe faciliteiten die helpen het leven nog gezonder te maken.

Het Feel Good Project richt zich in eerste instantie op mensen die ernstig ziek zijn geweest en die weer grip willen krijgen op zichzelf. Het programma bestaat uit een Feel Good (vakantie)week met onder meer aandacht voor voeding, beweging/sport, uiterlijke verzorging, muziek en kunst. Men kan deelnemen aan workshops uit de complementaire zorg, om zo emotioneel, mentaal en fysiek sterker te worden.

In haar lezing lichtte Nanny de actuele stand van zaken toe en ging zij in op verschillende facetten die een rol spelen bij het project, zoals:

– huidige en toekomstige doelgroepen;
– financiering en sponsoring;
– samenwerkingspartners;
– de start van een kleinschalige pilot.

Afsluitend zei Nanny: ‘Het Feel Good Project is door mij bedacht. Het is een onderdeeltje van het totale Beatrix Gezondheidspark. Ik ga niet over de planvorming en andere zaken, maar ik ben voor de gemeente Winterswijk (stadstuinontwikkeling) en voor Arrisveld BV (grondeigenaar) als verbinder werkzaam geweest. Met het Feel Good Project ga ik nu een eerste start maken op het Arrisveld, met een pilot van twee jaar. In april of mei komt een Bidboek online, waarin geïnteresseerden informatie kunnen vinden over de visie en planvorming.’

(Klik op een afbeelding voor een vergroting.)

10 februari 2018 – Vrijmetselarij, lezing door Hans van Lith

Op  10 februari 2018 hield de heer Hans van Lith van Loge de Achterhoek een lezing over Vrijmetselarij voor een groot aantal leden en belangstellenden van de Sociëteit Winterswijk.

De Vrijmetselarij is in de Middeleeuwen ontstaan in Engeland/Schotland.  De eerste vrijmetselaren waren bouwlieden van kathedralen die in bouwhutten, ofwel “lodges” woonden. Het woord “loge” herinnert daaraan. Een loge is een zelfstandige vereniging van Vrijmetselaren. Loge de Achterhoek telt ca. 40 leden. In heel Nederland heeft de Vrijmetselarij ongeveer 6000 leden.

Anders dan de soms ‘wilde’ verhalen in boeken en films ons willen doen geloven, is de Vrijmetselarij  geen religie, geen sekte en geen elitaire club. Vanwaar dan toch het imago van een geheimzinnige, mysterieuze broederschap?  Dat is het gevolg van het feit dat Vrijmetselaars zijn ontstaan uit ‘vrijdenkers, onafhankelijk denkende mannen zijn met een goede naam’. Totalitaire systemen en kerkbestuurders waren niet gecharmeerd van mannen met aanzien en een eigen mening. Zij stelden de Vrijmetselarij in een kwaad daglicht. Pas na WOII is dit veranderd, maar wantrouwen dat zo lang bestaan heeft, verdwijnt niet snel. In sommige kringen is het nog steeds niet verstandig om te laten merken dat je Vrijmetselaar bent, dus dan zwijg je er maar over. Maar dat versterkt dan weer het vreemde imago van de Vrijmetselarij. Het merkwaardige imago zal langzaam moeten slijten.

De Vrijmetselaars houden zich bezig met levensvragen, onafhankelijk van enige politieke of religieuze stroming. Zij gaan daarbij uit van het bestaan van een geestelijke werkelijkheid achter het waarneembare, een ordenend beginsel. Vrijmetselaren spreken in dat verband van de “Opperbouwmeester des Heelals”.

De Vrijmetselarij heeft een min of meer filosofisch karakter en tracht door persoonlijke en immateriële verrijking een bijdrage te leveren aan een (nog) betere samenleving. Het doel is mensen tot elkaar te brengen en idealen te delen.

Een vrijmetselaar is zich te allen tijde bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het streven van iedere vrijmetselaar is om permanent aan zichzelf te werken om daardoor beter en bewuster in onze samenleving te functioneren en voor anderen en voor zichzelf in het dagelijkse leven meer betekenis te hebben. Tussen vrijmetselaren vindt een doorlopende gedachtenuitwisseling plaats. Niet om het eigen gelijk te bewijzen, laat staan aan een ander op te dringen, maar om samen het ware of betere te ontdekken.

De Vrijmetselarij is (nog steeds) alleen voor mannen (al zijn er wel gemengde loges en bestaat er ook een vergelijkbare orde voor vrouwen: de Weefsters). De reden hiervoor is, dat de sfeer in een gemengd gezelschap nu eenmaal anders is.

De gewone Vrijmetselarij kent de drie (zogenaamde) blauwe graden: leerling, gezel en meester.
Rituelen en symbolen zijn belangrijk. Veel  symbolen komen voort uit de vroegere ambachtelijke bouwloges (passer, schietlood, winkelhaak), maar ook lichtsymbolen (zon, maan, sterren) spelen een rol. Van Lith legt uit wat enkele symbolen betekenen, en vertelt dat een rituaal een ceremonie is, bestaande uit het uitspreken van teksten en het verrichten van symbolische handelingen, al dan niet muzikaal begeleid.

Er wordt ca. een keer per jaar een avond voor belangstellenden gehouden. (In 2018 is dit op woensdag 28 maart. De heer J.J.R. Wissema levert dan een bouwstuk onder de titel: “Wat betekent vrijmetselarij voor mij en mijn omgeving?” Een bouwstuk is een korte lezing of inleiding.)

Het is ook mogelijk een (groeps)bezoek te brengen aan de loge in Winterswijk. Meer informatie is te vinden op de website van Loge De Achterhoek http://www.logedeachterhoek.nl, en op http://www.vrijmetselarij.nl, http://www.ledroithumain.nl (Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain) en http://www.ordevanweefsters.nl (Orde van Weefsters Vita Feminea Textura).

In het vraag-en-antwoordrondje na afloop van de lezing wordt nog veel verduidelijkt en toegelicht. Een selectie:

Het inwijdingsritueel is geheim, maar Van Lith benadrukt dat er geen fysieke ‘uitdagingen’ aan te pas komen, zoals soms bij studentencorpora. Emotie en verstand spelen bij de inwijding een belangrijke rol. De tekst van het rituaal is op internet te vinden, maar lijkt zonder de context van alle symboliek wellicht ridicuul.

In principe kan iedereen van 18 jaar en ouder die zich ‘normaal’ gedraagt, lid worden. Er gaat een procedure (geen ballotage) aan vooraf, waarbij in minimaal vier gesprekken wordt afgestemd of er wederzijds een goed gevoel is omtrent lidmaatschap van de kandidaat.

Loge de Achterhoek bestaat uit een gemêleerd gezelschap van totaal verschillende mensen. Leeftijd doet er niet toe; de jongste is 27, de oudste bijna 90. De kennismakingsgesprekken zijn er niet op gebaseerd om een bepaald soort leden te krijgen, integendeel.

Iemand vindt 6000 broeders op ca. 17 miljoen inwoners erg weinig. Van Lith beaamt dat, maar weet niet waarom het zo is.

De vader en grootvader van Van Lith waren ook vrijmetselaars. Op de vraag of hij zich anders zou hebben ontwikkeld als dat niet zo was, antwoordt Van Lith dat hij denkt van wel. Hij zou niet respectloos geworden zijn, maar respect voor anderen is hem uitdrukkelijk bijgebracht.

De voorzitter van de loge treedt zo nodig ‘corrigerend’ op, bijvoorbeeld als er toch politieke uitspraken worden gedaan, maar er is geen sprake van straf. Ook hier geldt weer: de broeders gaan respectvol met elkaar om. Bij persoonlijke verhalen, waarbij emotie kan spelen, wordt niet afgehamerd.

De Vrijmetselarij is geen geheimzinnige club, maar kent wel geheimen. Of je die deelt met je partner is een persoonlijke afweging.

De betekenis van de Vrijmetselarij voor de omgeving is volgens Van Lith dat hij uitstraalt naar de omgeving wat hij leert. Ook hier noemt hij weer het met respect behandelen van anderen.

De eerste president van de V.S., George Washington, was een vrijmetselaar. Dat verklaart dat er bij het biljet van 1 dollar een aantal vrijmetselaarssymbolen staan.

Vrijmetselaars leveren af en toe ook bouwstukken op in andere loges.

In WOII moesten vrijmetselaars ondergronds gaan; zij stonden niet aan de kant van de vijand. Of er veel vrijmetselaars in het verzet zaten, is niet bekend.

Het is niet de opzet van de Vrijmetselaars om met hun symbolen de wereld te beïnvloeden; de symbolen worden in eigen kring gebruikt omdat een beeld soms meer zegt dan woorden.

Een bouwstuk kan over tal van onderwerpen gaan, bijvoorbeeld lichtsymboliek, filosofie of het boeddhisme.

13 januari 2018 – Wat is dementie en hoe begeleid je dementerenden? Lezing P. Bouma

Op de lezing die de heer Piet Bouma verzorgde over dementie kwamen meer dan 50 leden en belangstellenden af.

De heer Bouma, praktijkverpleegkundige en werkzaam bij Zorgcombinatie Marga Klompé, vertelde wat dementie is en welke soorten er zijn. Dementie is een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die optreden door beschadigingen aan de hersenen. Die beschadigingen worden veroorzaakt door verschillende (hersen)ziektes. Er zijn meer dan vijftig verschillende ziektes die dementie veroorzaken. De bekendste en meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer. De hersenbeschadigingen hebben gevolgen voor het geheugen, de taal, het handelen, de motoriek en het sociale en beroepsmatige functioneren. Ook het karakter van mensen kan veranderen.

Op de locatie waar de heer Bouma werkt wordt geprobeerd zoveel mogelijk belevingsgerichte zorg te bieden. Meegaan in de beleving van de dementerende is belangrijk, evenals rust en structuur. Benadruk wat iemand nog wel kan, probeer een dag/nachtritme aan te houden en kijk naar de interesses van de persoon. De heer Bouma verwijst naar publicaties van dr. Anneke van der Plaats, waarin goed wordt uitgelegd wat er gebeurt met iemand met dementie, en waarin tips en adviezen worden gegeven over hoe je een meer ontspannen omgang kunt hebben met mensen met dementie.

Bij Zorgcombinatie Marga Klompé beschikt men over diverse hulpmiddelen om mensen bezig te houden, zoals een beleeftafel en tovertafel. In de toekomst zullen wellicht zorgrobots, domotica en andere hulpmiddelen een (grotere) rol gaan spelen.

De bezuinigingen in de zorg hebben er onder meer toe geleid dat er vaak maar 1 begeleider op 6 mensen is. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk, mede doordat de onderlinge wisselwerking tussen de mensen voor verstoring van de rust kan zorgen.

Ook heel spijtig is dat de zorg voor de familieleden is wegbezuinigd. Vroeger konden mantelzorgers een beroep doen op maatschappelijk werk. Nu die ondersteuning er niet meer is, leidt dat tot overbelasting van de mantelzorgers.

Uit de interactie met de aanwezigen blijkt dat velen in hun omgeving te maken hebben of hadden met een naaste met dementie. Men wil vooral graag weten hoe je kunt handelen, bijvoorbeeld als iemand steeds maar weer hetzelfde vraagt binnen een kwartier of ’s nachts wil opstaan. Zoals gezegd kan afleiding soms helpen, maar het blijft vaak heel moeilijk voor de mantelzorger, erkent de heer Bouma.

Een van de aanwezigen betwijfelt of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wel gekwalificeerde mensen op pad stuurt om te beoordelen of iemand voor opname in een verpleeghuis in aanmerking komt. Hier speelt eveneens het probleem van bezuinigingen in de zorg, aldus de heer Bouma. Vroeger kon iemand nog in een verzorgingshuis opgenomen worden, nu moeten mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook als dat eigenlijk niet meer kan.

Iemand anders vraagt zich af wie voor opname kan zorgen als de betreffende persoon alle zorg mijdt, thuiszorg niet toelaat, sterk vervuilt en echt niet meer voor zichzelf kan zorgen. Dat kan inderdaad heel moeilijk liggen, zegt de heer Bouma. Hij adviseert in dergelijke gevallen de huisarts in te schakelen.

Op de vraag wat de heer Bouma graag veranderd zou willen zien, antwoordt hij, dat het mogelijk zou moeten zijn dat bij opname van iemand met dementie, de gezonde partner meeverhuist. Nu worden mensen soms na een huwelijk van meer dan een halve eeuw van elkaar gescheiden.

Ook vindt hij dat maatschappelijk werk moet terugkomen.

Er wordt nog kort gesproken over erfelijkheid, het voorkomen van delier bij operaties en de fase van dementie waarin je wel of niet meer wilsbekwaam bent. Dit zijn kwesties waar niet zomaar een eenduidig antwoord op gegeven kan worden.

5 januari 2018 – Nieuwjaarsconcert Orkest van het Oosten

Op vrijdag 5 januari jl. genoot een groot aantal leden en belangstellenden van Sociëteit Winterswijk van een sprankelend nieuwjaarsconcert in het Wilminktheater/Muziekcentrum  in Enschede. Sopraan Margarita Castaneda en tenor Marcel Reijans zongen temperamentvolle aria’s en duetten uit Weense en Spaanse operettes (zarzuela’s). Zij werden begeleid door het Orkest van het Oosten onder leiding van dirigent Enrico Delamboye.

Een van onze leden, Roelf Schepel, is altviolist bij het Orkest van het Oosten. Hij vertelt hoe het orkest probeert een groter deel van de samenleving bij klassieke muziek te betrekken. ‘Onze medewerking aan het TV-programma Maestro is daar een goed voorbeeld van.  Dat programma heeft voor velen de drempel naar klassieke muziek verlaagd en dat hopen wij ook met andere initiatieven te bereiken. Zo zijn er educatieve projecten voor scholen met interactieve concerten en kijkjes achter de schermen. Bijzonder is ook het project waarbij ensembles uit het orkest gratis concerten verzorgen op enkele zorglocaties. Daarnaast hebben wij natuurlijk ons reguliere concertprogramma, met in 2018 onder meer  uitvoeringen van de Vierde Symfonie van Tsjaikovski, Beethovens Eroica, Bachs Matthäus Passion en Rachmaninovs Symfonische dansen. In juni geven wij een gratis toegankelijk openluchtconcert op het Enschedese evenement Kunst in het Volkspark. Kortom: veel redenen om wat vaker naar het Orkest van het Oosten te gaan’, besluit de altviolist.
Kijk voor meer informatie en de concertagenda op www.ovho.nl.

16 december 2017 – Wandeling in het duuster

De wandeling in het duuster was, evenals in 2016, een groot succes. Veel leden en belangstellenden verzamelden zich bij de familie Tolsma, waar iedereen werd onthaald op koffie, glühwein of chocomelk.  Na een korte uitleg over de historie van de midwinterhoorn volgde de wandeling. Het parcours was enigszins aangepast omdat veel bospaden onbegaanbaar waren geworden door de regen van de voorbije dagen, maar het deed niets af aan de sfeer. De wandelaars liepen in het donker op het geluid van de hoorns van ‘De Midwinterbloazers’ af, en werden halverwege weer getrakteerd op een warm drankje. Aan het eind van de bijeenkomst kregen de deelnemers een mooi  kerstverhaal te horen.

9 december 2017 – Greyhound Barbershop Singers luiden lustrumjaar Sociëteit uit

Op zaterdag 9 december 2017 organiseerde Sociëteit Winterswijk de officiële afsluiting van haar lustrumjaar 2017 met een gastoptreden van de Greyhound Barbershop Singers. Het was een  drukbezochte en heel sfeervolle bijeenkomst. Er werden niet alleen originele barbershop liedjes ten gehore gebracht, maar ook een aantal bekende kerstsongs.

Het koor is opgericht op 1 september 1986 en telt meer dan 20 leden. Onder leiding van Johan Klein Nibbelink legt het koor zich bijna helemaal toe op het zingen van barbershopsongs, met af en toe een uitstapje naar andere vormen van close harmony.

Barbershop is een zangstijl die eind 19e eeuw is ontstaan in Amerikaanse kapperszaken (barbershops). Naast het knippen van haren werden er ook ‘lichte’ medische en tandheelkundige ingrepen verricht, werd een borreltje gedronken en werden er sterke verhalen verteld. Tijdens het wachten op hun beurt doodden de klanten de tijd door de toen bekende liedjes te zingen: iemand zette een melodie in en de anderen probeerden ‘om de melodie heen te zingen’. Zo ontstond de Barbershopstyle.

Barbershop wordt gezongen zonder begeleiding van instrumenten (a capella). De akkoorden zijn snel herkenbaar. De verschillende stemmen als lead, tenor, bas en bariton produceren met hun speciale sound welluidende akkoorden (‘ringing chords’), waarin nog eens allerlei boventonen te horen zijn.

 

11 november 2017 – De grenzen van doping, lezing door Johan Harbers

Doping is geen gemakkelijk onderwerp. Het is een beladen onderwerp en doping is onuitroeibaar.
Doping is en blijft een sociaaleconomisch, medisch, wetenschappelijk fenomeen. In de lezing werd een tipje van de sluier opgelicht (je kunt met dit onderwerp een encyclopedie vullen), nauwgezet en met zo nu en dan een kwinkslag.

Vroeger kon en ook nu kun je bijna niet winnen zonder het gebruik van dopingmiddelen. Zeg je nee tegen doping, dan ben je niet meer competitief en weg is je droom. Daartegenover staat het feit dat de controles rondom doping zo streng zijn dat een zogenaamd onschuldig bestanddeel in een voedingssupplement je al 2 tot 8 jaar schorsing kan opleveren.

Besproken werden middelen die je via de farma-industrie overal ter wereld kunt verkrijgen; de controlerende instanties en/of overheid krijgen hier geen vat op. Doping is niet gezond, want geneesmiddelen (ook te krijgen in het uitgaansleven als partydrugs) zijn eigenlijk niet bedoeld voor gezonde mensen. Sporten is gezond, maar is topsport ook gezond?

Tijdens deze presentatie doken we in de historie van doping. Welke middelen/producten werden in de afgelopen eeuw/decennia vervaardigd en gebruikt en wanneer deden ze hun intrede in de sport? Dan blijkt dat zelfs ons kikkerlandje hierin wereldwijd een dubieuze rol speelde; Nederland een drugsland en georganiseerd door de overheid? Nu zelfs weer met de hennepteelt?

Hoever moeten we in de historie duiken en welke sporttak en sporters voerden de ranglijst van overtreders van de spelregels van een zuivere sport aan? Hoe controleren we de sporter? Welke middelen staan ons ter beschikking? Lopen we niet achter de feiten aan?

Mooie voorbeelden van dopinggebruik van vroeger en nu passeerden de revue, en ook hoe sporters op de meest ingenieuze manieren probeerden dopinggebruik te verdoezelen en controles te omzeilen. En dan blijkt dat zelfs overheden hierin een sturende, controlerende rol speelden of het geen issue vonden.

Exceptionele beroemde sporters die geen grenzen hadden in het gebruik van middelen en de logistiek tot een kunst verheven om de hoogste trede op de ladder van het succes (roem, geld, aanzien, enz.) te bereiken, werden ‘in het zonnetje’ gezet. Ook prominente Nederlanders…

Hoe kun je Lance Armstrong (wielrenner) zetten tegenover Michael Phelps (zwemmer)?

Kortom moeten we doping wel willen oplossen? Doping is het opzoeken van de grenzen. Dopingcontrole is de hoogte van de lat en de tijdgeest bepaalt hoe hoog deze lat is.

14 oktober 2017 – Bezoek aan de Aaltense Musea (met o.a. onderduikmuseum en industriemuseum)

De Aaltense Musea en de Sociëteit Winterswijk hebben ervoor gezorgd dat de Kajak van Peter Timmerman een goede plaats heeft gekregen. Een extra reden om een bezoek te brengen aan de Musea.

Het Onderduikmuseum, Markt 12.

Euregionaal Onderduikmuseum Markt 12 verhaalt over het leven van een gemeenschap in ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog. In Onderduikmuseum Markt 12 wordt een beeld gegeven van het dagelijks leven van burgers in de bezettingsjaren 1940-1945. In de gemeente Aalten zijn destijds een zeer hoog aantal onderduikers ondergebracht. In het museum zijn de verhalen van mensen in oorlogstijd interactief te ervaren. Leerzaam en spannend voor alle leeftijden!

Het industriemuseum

Het Aaltens Industriemuseum verhaalt over het leven en werken van een gemeenschap door de tijd heen. In het statige herenhuis Frerikshuus aan de Markt 12 en de daarachter gelegen oude Dorpsboerderij (beide rijksmonumenten), wordt de geschiedenis van Aalten en omgeving getoond. Deze gaat terug tot de prehistorie en laat de agrarische ontwikkeling van deze streek en de overgang naar het industriële tijdperk zien. Ook is er een compleet ingericht klaslokaal uit vroegere tijden.

De geschiedenis van de textielindustrie, die in verbinding staat met de euregio, is heel belangrijk geweest voor de ontwikkeling van Aalten. In 2015 is in de textielkamer een geheel nieuwe, permanente expositie ingericht. Een schat aan informatie over de historie en ontwikkeling van de Aaltense textielindustrie blijft hiermee voor het nageslacht bewaard en zichtbaar voor een groot publiek.

Bijzonder is ook de hoornindustrie, die van 1855 tot midden vorige eeuw floreerde en uniek was in Nederland. De “Duitsche pijpen”, wandelstokken, knopen en kammen waren de voornaamste producten.

In de oude Dorpsboerderij wordt door de inrichting en de agrarische collectie duidelijk hoe de boeren vroeger leefden en werkten. Zeldzaam is de complete radmakerij.

 

9 september 2017 – Lezing over klooster ´t Schaer bij Bredevoort

De heer H. de Graaf uit Aalten presenteerde een interessante lezing over klooster ´t Schaer bij Bredevoort.

Over zijn speurwerk heeft hij een boek geschreven: “Windesheimers op de heide” (zie afbeelding hieronder).

Dit boek willen wij als bestuur van harte bij onze leden aanbevelen.

 

8 juli 2017 – Barbecue bij de Tuinkamer aan de Meekertweg in Winterswijk

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde barbecue op het terrein van twee van onze leden, Cindy Geurkink en Ien Scholts. De prachtige accommodatie, het weer en de bovendien zeer gezellige sfeer hebben bijgedragen aan een onvergetelijke middag. Ook de door vertegenwoordigers van de Islamitische Gemeenschap verzorgde barbecue onder leiding van Aïcha Amchich was voortreffelijk en heel lekker. Proef de sfeer en bekijk onderstaande foto’s.