Home » Historie bijeenkomsten (Page 8)

Category Archives: Historie bijeenkomsten

Bezoek camping de Vreehorst‏

Gisteren bezochten we camping Vreehorst van Jan en Kristel van der Heide. Voor zover ik heb kunnen beluisteren was niemand van ons daar ooit geweest. Vreemd, maar zo gaat het vaak.

De opkomst was met zo’n 25 personen, waaronder zo waar weer een substantieel deel vrouwen, prima. We gaan de goede kant op; met de opkomst en de vrouwen. Jan van der Heide en Henk Helder hebben zich aangemeld als lid. Daarmee komt de stand op 33.

Jan gaf een prima presentatie van zijn bedrijf, was weliswaar even benauwd dat hij de ingeruimde tijd niet vol kreeg maar kwam uiteindelijk bijna in tijdnood. Zo gaat dat met die gepassioneerde ondernemers.

Aan de hand van de swot vertelde hij over het reilen en zeilen van de Vreehorst en de recreatieve sector in Winterswijk in het algemeen. Daarbij viel op dat het trend is dat vaste jaarplaatsen verdwijnen en gewisseld worden voor de toeristische plaatsen. Daarnaast ook veel luxer en groter. Een aanzienlijk deel heeft privé sanitair. Daarmee bereikt hij zijn doel om tot de beste campings van Nederland te behoren maar er moet ook ruimte blijven voor acceptabel resultaat.

Voor zover mogelijk worden de investeringen gegund aan lokale bedrijven, de betimmeringen van de safari tenten zijn b.v. gemaakt door “jong en hout” uit Winterswijk.

Vanwege o.a. de grote investeringen elk jaar weer staat het resultaat bij een deel van dit soort bedrijven onder druk of maken al jaren verlies. Voor een sector die zo belangrijk is voor Winterswijk, totale omzet € 15mio of € 30,90 p.p.p.d., is dit zorgwekkend en verdient aandacht van sector en overheid. Wat onheus is de hoge toeristen belasting, € 1,20 p.p.p.d.. Bij een totaal aantal overnachtingen van 500.000 p.j. is dat € 600.000 per jaar. Uiteraard verdedigt de gemeente zich door zich te beroepen op de branche specifieke investeringen zoals fietspaden maar dan nog is het de vraag of deze toeristenbelasting de hoogste moet zijn van Gelderland.

Opmerkelijk was ook dat alle gasten direct na aankomst een snelle wifi verbinding eisen. Hieraan kan nauwelijks invulling gegeven worden vanwege het feit dat in het buitengebied geen glasvezel ligt. Alleen al voor deze sector zou het hoge prioriteit moeten hebben bij de overheid.

Tijdens zijn presentatie liet Jan het promotiefilmpje zien dat op TV uitgezonden wordt om de Achterhoek meer onder de aandacht van de kampeerders te brengen. Ons commentaar daarop was dat het weinig tot de verbeelding sprak en voor verbetering vatbaar! Ik heb begrepen dat GertJan dit opgepakt heeft.

De Vreehorst behoort met 8 FTE tot de middelgrote campings.

Al met al, hebben we een uitstekende indruk opgedaan van de Vreehorst en dus een zeer goede besteding van de zaterdagmiddag gehad. Het bezoek paste helemaal in onze missie; de sociaal economische toekomst van Winterswijk en sloot aan bij de plannen die onderhuids leven m.b.t. de combi natuur, recreatie en werkgelegenheid.

Na afloop boden Jan en Kristel een borrel aan die door sommigen waaronder ik, met grote gretigheid in ontvangst genomen werd. Uiteraard volgde er een zeer geanimeerde discussie die voor mij zo lang duurde dat ik uiteindelijk maar in de safari tent overnacht heb. Werkelijk een aanrader.

De hand-out van Jan heb ik bijgevoegd, dan heeft iedereen weer een totaalbeeld voor het archief.

26 mei 2013 – Bezoek aan bioboerderij Arink in Vragender

Ondanks de overweldigende inschrijvingen vooraf, de briljant uitgestippelde en zeer vermoeiende fietstocht en het prachtige weer, werd het toch een imposante excursie.

De 17 deelnemers mochten kennis maken met John Arink en zijn vrouw die een op zuiver biologische grondslag opgezette boerderij runnen.

De kern van de filosofie is dat de bedrijfsvoering zo wordt ingevuld dat geen gebruik gemaakt wordt van bedrijfsvreemde meststoffen, er wordt geen kunstmest ingekocht, geen antibiotica maar veelal homeopathische middelen of het zelf curerend vermogen van de dieren.

Om een standaard (intensief) melkvee bedrijf zo te kantelen dat op basis van deze filosofie enigszins verantwoord gewerkt kan worden is een periode van tenminste 5 jaar nodig.

Hierbij moet gedacht worden aan:

·Het type rundvee. John werkt met het ouderwetse Fries-Hollands ras dat zich kenmerkt door robuustheid, minder bevattelijk voor de typische melkvee ziektes die veroorzaakt worden door doorfokken op melkproductie (Holstein-Friesian).

·De geproduceerde mest wordt helemaal gebruikt op het eigen bedrijf. Behalve in de doorloopmelkstal waar de gebruikelijke drijfmest uitkomt, wordt het stro van de rogge en haver gebruikt in de traditionele potstal. Hierdoor wordt een type meststof geproduceerd die belangrijk bijdraagt aan de structuur van de grond en resulteert in de opbouw zoals van humus op de Achterhoekse “essen”.

·De grasland aanbouw. In het grasland wordt de balans gevonden door een rijke voorraad klaver die de stikstof produceert voor de grassoorten. Dit in tegenstelling tot de monoculturen die m.b.v. zeer grote artificiële stikstof giften tot enorme productie gedwongen worden. De voorraad van Marokkaanse stikstof reikt nog 50 jaar trouwens.

·Weidegang. De koeien krijgen de kans altijd buiten te kunnen grazen. Dit is zeer bevorderlijk voor de rust in de kudde en daarmee voor de gezondheid. Kalveren worden in de wei geboren, blijven de eerste dagen bij hun moeder en krijgen dus de noodzakelijke biestmelk en leveren daardoor geen op problemen met de gangbare ziektes.

·Stalling. Behalve het melkvee worden al het overige rundvee ondergebracht in ruime en open potstallen waarvan de mest omgezet wordt en uitgestrooid op het eigen land.

·Winkel. Alle melk wordt verwerkt in biologisch producten, voor een deel op het eigen bedrijf in de kaasproductie of in Limburg en Duitsland (!). De kalveren die voor melkproductie in aanmerking komen (stieren en de mindere vaarzen) worden gehouden voor de vleesproductie. Het vlees wordt verwerkt tot eindproducten en verkocht in de winkel evenals de kaas.

·Een deel van de producten wordt in biologisch winkels, Ekoplaza, verkocht. De professionaliteit hiervan laat wel eens te wensen over waardoor de gang naar deze winkels niet op voorhand de gebruikelijke is. De prijs die vervolgens gemaakt wordt is ook niet om over naar huis te schrijven. Soms is er zelfs sprake van overaanbod waardoor de prijs onder druk komt.

·Energie. Het bedrijf is praktisch geheel zelfvoorzienend in energie. De zonnepanelen leveren 30 Kwattpiek. Dit is voldoende voor de melkinrichting en kaasproductie. Van vergisting van de mest wordt geen gebruik gemaakt vanwege de lage efficiency van dit proces, ROI=1, d.w.z. er moet evenveel energie in als er uit komt. Bij de zonnepanelen is deze ratio 15.

·Hoewel we niet achter de schermen kunnen kijken lijkt het alsof er rust heerst op het bedrijf. Dit geldt voor de ondernemers maar vooral ook voor de veestapel. Het dierenwelzijn staat in schril contrast met die van de intensieve bedrijven.

·Het bedrijf is gecertificeerd biologisch en wordt hierop regelmatig beoordeeld.

Behalve over zijn micro systeem heeft John ook een zeer plausibel verhaal over het macro systeem. Hij noemt de gigantisch agrarische export waar Nederland zo trots op is. Hij maakt daarbij wel de kanttekening dat wanneer daarbij ook de enorme import van kunstmest verdisconteerd wordt er geen sprake is van balansoverschot maar hoogstens gelijk. Dit zijn opmerkelijke zaken die algemeen nauwelijks onder de aandacht gebracht worden.

Ook de verarming van een groot deel van het areaal cultuurgrond door aanbouw van b.v. mais en het overvloedig gebruik van antibiotica ter preventie van ziektes of ter genezing van gebreken door slecht welzijn van dieren is stof tot nadenken.

Ik realiseer me dat dit slechts een gedeeltelijke weerslag is van alle informatie die John gaf. Daarmee geef ik aan dat ik het onderschatte hoeveel er op ons af zou komen en dus niets vastgelegd heb tijdens zijn betoog.

Hoewel ik in eerste instantie sceptisch was over deze manier van boeren, moet ik na het bezoek aan Arink mijn mening dramatisch bijstellen. Ik heb groot respect gekregen voor de werkwijze, de gedachtes er achter en vooral de compassie van de ondernemers. Het zal een enorme klus geweest zijn om zo ver komen en moet gepaard gegaan zijn met veel tegenslag, hier en daar gehoon en ongeloof.

Deze manier verdient meer bijval en publiciteit. Het past in de tijd en in de doelstellingen van onze sociëteit. De trend die wij waarnemen, burgerinitiatief op vele fronten, is hiermee weer eens bewaarheid. Het is jammer dat deze mentaliteit te vaak quasi eenmansacties moeten zijn. En, zoals Frans al memoreerde, het moet uit de politieke, geitenwollen sokken sfeer worden getrokken. Het krijgt daarmee te veel een links of alternatief karakter (Partij voor de dieren) waarvan absoluut geen sprake is en waardoor te veel mensen, zoals ik, op voorhand al sceptisch zijn zonder inhoudelijk voldoende op de hoogte.

De vraag rijst of wij hierin een rol willen en kunnen spelen.

26.05.2013

Toon

10 mei 2014 – Excursie in het buitengebied

Wij zijn op bezoek geweest bij de PAN op de plaats waar op dat moment ook de Winterswijkse schaapskudde zich bevond, te weten achter in Kotten,  waar de oude Borkense spoorbaan de Kuipersweg kruist.

Ter plaatse gaf Jan Stronks een uitleg over de PAN. PAN staat voor Particulier Agrarisch Natuurbeheer. PAN is opgericht op 11 november 1997. PAN bestaat uit een coöperatieve vereniging en een stichting en is opgericht door agrariërs, landgoedeigenaren, de wildbeheereenheid Winterswijk en de plaatselijke natuurverenigingen. Het werkgebied van PAN bestaat uit de gemeente Aalten, de gemeente Winterswijk en aangrenzende delen van de gemeenten Oost-Gelre en Berkelland. Het doel van PAN is het verhogen van de kwaliteit van het overwegend kleinschalige agrarische cultuurlandschap, zowel op het gebied van natuur en landschap als op het gebied van duurzame landbouw en recreatie. Onze ervaring is dat dit goed samen kan gaan door een goede afstemming waarbij deze vier functies elkaar kunnen versterken. Bij deze afstemming vervult PAN een belangrijke rol.

Daarna gaf de heer Berenschot een korte uiteenzetting over de Winterswijkse schaapskudde:

De schaapskudde

In 2006 is PAN met een nieuw beheersinstrument gaan werken: de gehoede schaapskudde. Deze kudde van circa 160 tot 180 ooien met zo’n 240 lammeren en enkele geiten beheerd onder het toeziend oog van de herder, Roelof Kuipers, en zijn honden terreinen in de gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre. De schaapskudde is geen doel op zich, maar een middel om bepaalde typen natuur optimaal te beheren. De herder kan door particulieren, organisaties en bedrijven ingehuurd worden. De schaapskudde neemt hij zonder extra kosten mee.

Begin 2007 is begonnen met een tweede kudde. De eigenaar en herder van deze kudde is Marinus van Merkenstein. Doordat we gebruik kunnen maken van de subsidie instandhouding schaapskuddes kunnen we voor een lager tarief natuurterreinen beheren waardoor de interesse van terreineigenaren voor deze vorm van beheer is toegenomen.

De kuddes worden momenteel ingezet voor het beheer van de volgende terreinen:

  • De natuurlijke stadsparken in Lichtenvoorde.
  • De Scholtenbrug en enkele andere parken in het centrum van Winterswijk.
  • Een voormalige vuilnisbelt in Winterswijk.
  • Diverse verspreid liggende natuurterreinen

De opdrachtgevers zijn: de gemeente Winterswijk, de gemeente Oost-Gelre, Natuurmonumenten, het Geldersch Landschap, de Regio Achterhoek, het Waterschap Rijn en IJssel en enkele particulieren. De kudde trekt in de periode april t/m november van terrein naar terrein. ’s Nachts verblijft de kudde binnen een tijdelijke afrastering in de omgeving van het te beheren terrein. In de dagen dat niet met de kudde wordt gewerkt wordt de kudde in de omgeving van te beheren terreinen in graslanden ingeschaard. De intensiteit waarmee begraasd wordt (en daarmee ook het kostenplaatje) is afhankelijk van het type terrein.

En natuurlijk herder Roelof Kuipers die veel interessante dingen wist te vertellen over zijn kudde.

Hij gaf ondermeer aan wat de voordelen van een schaapskudde zijn ten opzichte van machinaal onderhoud:

Voordelen van het beheer met een schaapskudde in vergelijking met machinaal beheer zijn:

  • Structuurvariatie van de vegetatie en daarmee de soortenrijkdom van zowel flora als fauna neemt toe.
  • Verspreiding van zaden en kleine dieren die met de schaapskudde meeliften.
  • Geen verdichting van de grasmat.
  • Geen ronkende motoren en geen uitlaatgassen.
  • Toeristisch / recreatief aantrekkelijk.
  • Beheer wordt eenvoudiger van reliëfrijke terreinen die moeilijk met machines beheerd kunnen worden.

Ondanks het natte weer was de opkomst goed.

De mensen vonden de uiteenzettingen erg interessant.

En verschillende mensen gaven direct al aan om sposor te worden van de schaapskudde.

Kortom: Het was weer een zeer geslaagde en leerzame middag.